Bryophytes
Abbreviation: Bryophytes
Range: 31 - 377