Bryophytes of Asia, H. Deguchi, T. Yamaguchi [76-350]