Iwatsuki & Noguchi, Musci Japon. Exs.
Iwatsuki & Noguchi [1501 - 1700]

Willard Sherman Turrell Herbarium, Miami University
Catalog #: 000231296
Z. Iwatsuki #1667 17 March 1982
Distichophyllum collenchymatosum Cardot
Japan, Kagoshima, Kyushu: Isl. Yakushima, around Yakusugi-land