Iwatsuki & Noguchi, Musci Japon. Exs.
Iwatsuki & Noguchi [1501 - 1700]

Willard Sherman Turrell Herbarium, Miami University
Catalog #: 000215329
N. Takaki #1659 03 August 1960
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske
Japan, Nagano, Honshu: Nagano-ken, Kiso-gun, Kiso-fukushima-cho, near komanoyu spa