Liebmann, Plant. Mexic.
Frederik M. Liebmann

University of Wisconsin - Madison
Catalog #: WIS-B-0023874
C.G. Pringle #10461 27 May 1908
Thelia hirtella (Hedw.) Sull. & Lesq.
Mexico, Nuevo León, Montains, near Monterrey