Liebmann, Plant. Mexic.
Frederik M. Liebmann

University of Wisconsin - Madison
Catalog #: WIS-B-0024832
C.G. Pringle #10526 04 August 1908
Syntrichia obtusissima
Mexico, México, above Toluca