Splachnobryum spp.
Family: Splachnobryaceae
Splachnobryum image
Species within inventory project: North Carolina