Bryum haematocarpum Müll. Hal. & Kindb.  
Family: Bryaceae
Bryum haematocarpum image