Bryum drepanocarpum H. Philib. ex Cardot & Thér.  
Family: Bryaceae
Bryum drepanocarpum image