Iwatsuki & Noguchi, Musci Japon. Exs.
Iwatsuki & Noguchi [1501 - 1700]

University of Wisconsin - Madison
Catalog #: WIS-B-0048999
a. Sakai #s.n. 23 August 1976
Thuidium kanedae Sakurai
Japan, Honshu: Fukui-ken, Ono-shi, Koyato