Iwatsuki & Noguchi, Musci Japon. Exs.
Iwatsuki & Noguchi [1501 - 1700]

University of Wisconsin - Madison
Catalog #: WIS-B-0044228
T. Osada #s.n. 29 May 1978
Fauriella tenuis (Mitt.) Cardot
Japan, Honshu: Nagano-ken, Kita-azumi-gun, Hakuba-mura, Sarukura