Bauer, Musci Eur. Amer. Exs.
Ernst Bauer [1701 - 2300]

New York Botanical Garden
Catalog #: 157053
533fb0d0-2f34-4608-9ee7-db0e228a184c
F. A. MacFadden s.n. 06 September 1925
Metaneckera menziesii (Drumm.) Steere
Canada, British Columbia, New Denver;